biuro@sky-poz.pl

787-272-533

 • Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

  Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

 • Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

  Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

 • Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

  Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

GAŚNICE

Przegląd i legalizacja gaśnic Łódź

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

 

 

 

W zależności od magazynowanego czynnika  roboczego gaśnice dzielą się na:

 

X - gaśnica pod stałym ciśnieniem czynnik roboczy i  środek gaśniczy znajduje się w jednym  zbiorniku ,

Y - gaśnica bez czynnika roboczego środek gaśniczy wyrzucany jest na zewnątrz w wyniku reakcji,

Z - gaśnica w której czynnik roboczy znajduje się w  oddzielnym zbiorniku 
( naboju )

 

 

Najczęściej stosowane i spotykane rodzaje GAŚNIC:

 

Rodzaj podręcznego   sprzętu gaśniczego dobiera   się zależnie od   istniejących w obiekcie materiałów palnych.

 

Gaśnice są to przenośne urządzenia o stosunkowo małej masie środka gaśniczego i o wadze do
20 kg, którego użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu znajdującego się w zbiorniku gaśnicy lub w oddzielnym pojemniku.

 

Gaśnica proszkowa- środkiem gaśniczym jest tu proszek gaśniczy. Wyrzucany jest on pod ciśnieniem do strefy spalania. Działanie proszku   polega na inhibicji procesu spalania (wychwytywanie rodników).   Stosowane są dwa podstawowe rodzaje proszków węglanowe
i fosforanowe. Proszek węglanowy stosowany jest przede wszystkim do gaszenia pożarów grup BC. Może przynosić   jednak słabe efekty   w gaszeniu pożarów   grupy A. Ze   względu na dodatkowe działanie   izolujące proszku fosforanowego nadaje się   on do gaszenia grup ABC. Proszek fosforanowy   może przynosić słabsze   efekty przy pożarach   grupy BC. Stosowanie proszków gaśniczych   także może zwiększać   straty pożarowe. Jest to spowodowane m.in. stopniem rozdrobnienia i   sposobem wyrzutu (ma   działanie zbliżone do   piaskowania i może powodować zacieranie   współpracujących części maszyn)   oraz rodzajem reakcji   proszków fosforanowych (trwale przywiera do powierzchni metalowych).

 

Gaśnica   śniegowa-     czynnikiem gaśniczym   jest tu sprężony   dwutlenek węgla, wyrzucany pod ciśnieniem   z gaśnicy przez   specjalną dyszę. Podstawowym   działaniem tej gaśnicy   jest działanie tłumiące (zmniejszenie stężenia   tlenu w strefie   spalania). Dodatkowo w   niewielkim stopniu ma działanie chłodzące (temperatura strumienia wynosi ok. – 70oC). Gaśnice tego typu mogą być   używane do gaszenia   pożarów grup BC.   Gaszenie dwutlenkiem węgla   przynosi najlepsze efekty w bardzo ograniczonych przestrzeniach o znikomej wentylacji (trzeba uzyskać stężenie min. 40% CO 2 ). Niska temperatura strumienia uszkadza tworzywa sztuczne.

 

Przegląd gaśnic:

 

 1. Gaśnice powinny być poddawane czynnością konserwacyjnym oraz przeglądom technicznym nie rzadziej niż raz w roku. Zbiorniki gaśnic o pojemności powyżej 6 dm3 (gaśnice powyżej 5 kg proszku) powinny być poddawane, co 5 lat badaniom przez UDT w zakresie szczelności.

 

 1. Gaśnice należy podawać co 5 lat naprawie w której skład wchodzi między innymi wymiana środka gaśniczego.

 

 1. Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach. Badania okresowe - co 10 lat (tak jak dla butli gazowych objętych „Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR"), z tym, że dla oznaczonych CE zgodnie z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeśli w instrukcji określono inne terminy.

 

 

Sky-Poż - przegląd gaśnic Łódź, legalizacja gaśnic. Warto nam zaufać!

 

Wycinka drzew

Wycinka drzew

Gaśnice

Gaśnice

Poradnik

Poradnik