Gwarantujemy kompleksowy zakres usług ppoż w Łodzi, Warszawie i nie tylko instalacyjno-konserwacyjnych systemów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Świadczymy usługi w zakresie wykonawstwa zaprojektowanych przez nas lub przez inne firmy instalacji przeciwpożarowych. Dysponujemy solidnym zapleczem technicznym i sprzętowym do ww. realizacji. Doświadczenie z całego procesu budowlanego zaowocuje solidnie wykonaną instalacją przeciwpożarową, gwarantującą bezpieczeństwo dla użytkownika.

W celu przyspieszenia wyceny usługi wykonania danej instalacji, w przypadku dysponowania projektem instalacji prosimy o jej przesłanie wraz z zapytaniem ofertowym.

Podstawy prawne obowiązkowych serwisów przeciwpożarowych?

Serwis ppoż. jest uregulowany w przepisach polskiego prawa. Podstawowym aktem prawnym, w którym te przepisy są zawarte jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto, innymi źródłami prawa są między innymi Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instrukcje i zalecenia Producentów urządzeń.

Czym się zajmujemy?

•             SERWIS GAŚNIC

gasnixaUrządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w  sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Pomimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów używanych w Polsce gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na 6 miesięcy lub nawet częściej, jeżeli gaśnica trzymana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp. W większości typów gaśnic regułą jest również konieczność wymiany raz na 5 lat znajdującego się w nich środka gaśniczego. Obok powyższych czynności konserwacyjnych raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 – w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym, powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.

•             SERWIS HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z PN - EN 671 - 3 przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych należy dokonywaćhyd dorocznie. Hydrant należy poddać ciśnieniu i sprawdzić czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie do tego celu miernika przepływu i miernika ciśnienia).

Węże
Co 5 lat węże należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnie robocze instalacji.

Wydajność hydrantów

W zależności od rodzaju hydrantów umieszczonych na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej jesteśmy w stanie uzyskać różne wydajności przepływu wody do celów gaśniczych. Próba wydajności hydrantów zakończona może zostać pozytywnie w przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przepływie wody uzyskamy ciśnienie minimalne wynoszące 0,2 MPa (2 bary).

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu przy wspomnianym ciśnieniu, jesteśmy w stanie uzyskać przepływ wynoszący:

– hydrant DN-25 : 1 dm3/s,
– hydrant DN-33: 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 : 2,5 dm3/s,
– hydrant DN-80 : 10 dm3/s,
– hydrant DN-100 : 15 dm3/s .

Konserwacji hydrantów wewnętrznych powinny dokonywać kompetentne osoby, posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

•             SERWIS KLAP ODDYMIAJĄCYCH

oddymianie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy budynku powinni mieć, w razie pożaru, zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru wewnątrz budynku. Zawsze powinno być także uwzględniane bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Istotnym problemem podczas ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wielokondygnacyjnych jest duże zadymienie pionowych dróg ewakuacyjnych. Dotyczy to w szczególności klatek schodowych bez systemu usuwania dymu oraz oddymianych grawitacyjnie. 

Jak stanowi § 245 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury [WT], klatki schodowe w budynkach średniowysokich użyteczności publicznej (ZL I, II i III) i zamieszkania zbiorowego (ZL V), a także w budynkach niskich ZL II i niektórych przemysłowych, powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Zgodnie z § 256 ust. 2 rozporządzenia [28], urządzenia takie powinny być również zastosowane w klatkach schodowych (obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30), wejścia do których mają stanowić koniec dojścia ewakuacyjnego. Dotyczy to także budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV). Gdy klatka schodowa nie spełnia wymienionych warunków, do długości dojścia ewakuacyjnego wliczana jest długość drogi ewakuacyjnej biegnącej wzdłuż biegów i spoczników klatki schodowej. Może to powodować przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego (na pokonanie jednej kondygnacji budynku przypada co najmniej 12 m długości drogi), wynoszącej przy jednym kierunku ewakuacji:

• 10 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,

• 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL III,odd

• 60 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL IV, a przy 2 dojściach ewakuacyjnych:

• 40 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,

• 60 m w ZL III,

• 100 m w ZL IV.

Należy zaznaczyć, że wymienione dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego ulegają powiększeniu o 50%, gdy droga ewakuacyjna jest chroniona samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu. Zagadnienie przekroczenia dojścia ewakuacyjnego dotyczy wszystkich średniowysokich i wielu niskich budynków użyteczności publicznej, a także wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV):

• przeważającej większości średniowysokich, w których zapewniony jest tylko jeden kierunek ewakuacji, • niektórych niskich. Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 246 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia [WT], samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, są wymagane w klatkach schodowych budynków wysokich ZL IV, jako korzystna alternatywa w stosunku do urządzeń zapobiegających zadymieniu.

Systemy oddymiania są urządzeniami przeciwpożarowymi i wymagają stałego serwisu minimum 1 raz na rok.

•             SERWIS DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Poprawnie funkcjonujący system przeciwpożarowy jest podstawą bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, ale także ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku budynków użyteczności publicznej. Jednak obowiązek zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa w przypadku pożaru spoczywa na osobach zarządzających danym obiektem, czyli administracji lub właściciela.

drzwi

Jakie zadania spełniają drzwi ?

Drzwi te spełniają kilka funkcji. Po pierwsze - stanowią barierę dla ognia i dymu. Zamknięte, nie dopuszczają do jego rozprzestrzenienia się na inne pomieszczenia.

Drugim ich zadaniem jest umożliwienie szybkiej i sprawnej ewakuacji. Aby jednak było to możliwe, muszą spełniać szereg określonych wymagań dotyczących ich wymiarów, rozmieszczenia i materiałów, z jakich zostały wykonane.

Rozmieszczenie drzwi ppoż.

Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe w budynkach, w których przebywa duża ilość osób, powinny być zamontowane w każdym pomieszczeniu. To jedyne wyjście ewakuacyjne zapewniające bezpieczną drogę ucieczki w przypadku pożaru.

Jeśli szacowana ilość osób przebywających w tym samym czasie w obiekcie wynosi więcej niż 300 - drzwi powinny być wyposażone w tak zwaną dźwignię antypaniczną, która pozwala opuścić pomieszczenie, lecz nie pozwala już do niego wrócić. Jednak najważniejszą właściwością dźwigni jest możliwość otwarcia bez konieczności naciskania klamki - w ten sposób nawet spanikowana osoba, poprzez lekkie popchnięcie, może bez problemu je otworzyć.

Wymiary drzwi przeciwpożarowych

Normy dotyczą przede wszystkim ich szerokości - wysokość jest bowiem standardowa. NIe precyzują jednak jej konkretnej wartości, określają jedynie, że powinna być dostosowana do ilości osób przebywających równocześnie w pomieszczeniach.

Jedno - czy dwuskrzydłowe?

Tego Rozporządzenie także nie precyzuje - istnieje więc możliwość zastosowania obydwu tych rozwiązań, pod warunkiem jednak, że ich szerokość dostosowana jest do spodziewanej ilości użytkowników. W praktyce jednak zdecydowanie lepiej sprawdzają się dwudrzwiowe.

Jakie konstrukcje można zastosować?

W przypadku drogi ewakuacyjnej ustawa dopuszcza zastosowanie dwóch rodzajów drzwi przeciwpożarowych - otwieranych i klasycznie oraz rozsuwanych.

W przypadku przesuwnych, należy pamiętać o tym, by można było otworzyć je nie tylko automatycznie, ale także ręcznie. Zabrania się instalować w nich systemów blokowania, a w przypadku pożaru powinny być otwierane samoczynnie i pozostawać w pozycji otwartej aż do chwili odwołania alarmu pożarowego.

Nie ma natomiast możliwości zastosowania drzwi obrotowych oraz podnoszonych - nie zapewniają one bezpieczeństwa i nie spełniają kryteriów, jakie stawia się wobec drogi ewakuacyjnej.

Materiały

Do materiałów, które zapewniają wysoki poziom ochrony ogniowej, należą szkło, aluminium oraz stal. Z rodzajem materiału, z którego zostały wykonane związany jest bezpośrednio parametr, który powinien je charakteryzować. Jest nim klasa odporności na ogień oraz dymoszczelność.

Klasa ogniotrwałości

Parametr ten określa czas, przez jaki konkretny model drzwi pozostaje odporny na działanie płomieni i wyrażany jest w minutach. W omawianych budynkach powinien on wynosić od 30 do 120 minut, a drzwi posiadać oznaczenie od EI30 do EI120 - im wyższy jest ten parametr, tym dłużej drzwi zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym w pomieszczeniach.

Dymoszczelność

Osobom przebywającym na terenie budynku, w którym wybuchł pożar, zagraża jednak nie tylko sam ogień, ale także dym. Oznacza to, że dobre drzwi powinny być na tyle szczelne, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się na pomieszczenia, które znajdują się za drzwiami.

Jakie inne wymagania powinny zostać spełnione?

Do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu należy także zapewnienie, aby droga ewakuacji i jej systemy zawsze były w dobrym stanie technicznym. Konieczna jest więc regularna konserwacja i przeglądy techniczne drzwi przeciwpożarowych, a wszelkie usterki powinny być natychmiast usuwane.

PRZEGLĄD DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI POWINNIEN BYĆ WYKONANY MINIMU 1 RAZ W ROKU.

Nieco inne wymagania stawia się wobec systemów ewakuacyjnych zainstalowanych w budynkach użytku zbiorowego niż wobec budynków mieszkalnych. Warto mieć świadomość tych różnic i zawsze stosować się do wymagań projektu.

•             SERWIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

System sygnalizacji pożarowej (SSP) to podstawowy system zabezpieczający obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Często pełni on również rolę nadrzędną sterując innymi instalacjami bezpieczeństwa takimi jak wentylacja, oddymianie, kontrola dostępu. Od kondycji systemu przeciwpożarowego zależy bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdujących się w obrębie obiektu.

System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany dla wszystkich obiektów. To w jakich obiektach powinien się znaleźć reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Głównym kryterium kwalifikacji obiektu do tej grupy jest jego powierzchnia oraz liczba osób przebywających na jego terenie.

Obiekty wymagające systemu sygnalizacji pożarowej:

 • budynki handlowe i wystawowe:

- jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2
- wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2

 • teatry o liczbie miejsc ponad 300,
 • kina o liczbie miejsc ponad 600;
 • budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 • centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
 • stacje metra i stacje kolei podziemnych;
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
 • banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

d

 

Obligatoryjnej, cyklicznej konserwacji podlega nie tylko sprzęt wykorzystywany do gaszenia pożarów, ale również urządzenia wchodzące w skład systemu ostrzegania ppoż. czyli m.in. Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). Konserwacja SSP jest szczególnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, dla których odpowiednio wczesna świadomość zagrożenia może być kluczowa, aby uchronić się przed skutkami rozprzestrzeniającego się ognia czy wybuchów. PRZEGLĄD SYSTEMU NALEŻY DOKONAĆ MINIMUM 1 RAZ NA ROK.

•             SERWIS OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

•             SERWIS DETEKTORÓW GAZÓW W GARAŻACH PODZIEMNYCH