787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
SkyPoż - Warszawa - Łódź

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) zgodnie z obowiązującymi przepisami to jeden z najważniejszych dokumentów. W ramach naszych usług przeciwpożarowych oferujemy wykonanie takiej instrukcji. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wieloletnie doświadczenie gwarantujące właściwe opracowanie wymaganych dokumentów.

W JAKICH OBIEKTACH WYMAGANIA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:
 • użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.),
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np. stacje paliw),
 • inwentarskich. z wyłączeniem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem,

a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowują właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
 • Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ciąży na wyżej wymienionych osobach.

Wykonana przez naszą firmę Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Wykonana przez nas

Poprawne wykonanie musi być poprzedzone wizytacją obiektu. Cena uzależniona jest od nakładu pracy jaki należy włożyć do prawidłowego opracowania dokumentu. Zależna jest od stopnia skomplikowania budowy obiektu i/lub złożoności procesów technologicznych (sposobu użytkowania). Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych. W ramach usług przeciwpożarowych po wprowadzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prowadzimy szkolenie, na którym omawiamy dokument, który wszyscy muszą przestrzegać.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – warto zamówić ją już dziś

Bezpieczeństwo pożarowe to ten aspekt budynku, którego nie można bagatelizować. Każde zagrożenie pożarowe wiąże się z ryzykiem uszczerbku na zdrowiu mieszkańców czy użytkowników danej przestrzeni. Zamówienie i wywieszenie jasnych, przejrzystych i aktualnych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego może uratować życie i zdrowie ludzi w razie sytuacji kryzysowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – aktualizacja

Instrukcje powinny być nie tylko łatwo dostępne, ale także regularnie aktualizowane i uzupełniane o wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego. Każdy mieszkaniec budynku czy użytkownik danej przestrzeni musi mieć zapewnioną możliwość postępowania zgodnie z jasnymi i precyzyjnymi wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie. Wyznaczenie jasnych dróg ewakuacji, zapewnienie stałego dostępu do nich i dbanie o aktualizację wiedzy osób przebywających w budynku na temat bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy do współpracy, której celem jest realna poprawa bezpieczeństwa!

Koszt instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

od 850 PLN

Kosz aktualizacji instrukcji

od 250 PLN
FAQ - pytania i odpowiedzi

To opracowany przez osoby posiadające specjalne uprawnienia zbiór informacji określających postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, np. przeprowadzania prac niebezpiecznych. Dokument ten powinien według obowiązujących przepisów być umieszczony w budynkach użyteczności publicznej, magazynach i innych miejscach, gdzie codziennie pojawia się duża liczba osób, jak obiekty oraz tereny budowlane, zamieszkania zbiorowego czy tych, których kubatura przekracza 1000 m3 lub w niektórych przypadkach 1500 m3. Jak jest podstawa prawna? Wszystkie wymogi opisane są w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów za wdrożenie instrukcji odpowiedzialni są zarządcy lub właściciele budynków:

 • gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem, zwłaszcza w miejscach, w których przeprowadza się prace niebezpieczne;
 • powierzchnia strefy pożarowej osiąga rozmiar przeszło 1000 m3;
 • których kubatura brutto budynku wynosi ponad 1000 m3 lub przekracza ponad 1500 m3 (w przypadku obiektów inwentarskich).

Innymi słowy obowiązek sporządzenia instrukcji dotyczy m.in. takich obiektów budowlanych i terenów, jak budynki zamieszkania zbiorowego, w tym internaty czy hotele, użyteczności publicznej, centra handlowe, supermarkety, banki, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, a także magazyny i zakłady produkcyjne.

Wszystkie dane, jakie powinna zawierać instrukcja ppoż., opisane są we wskazanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wśród obowiązkowych punktów należy wymienić m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z typu oraz sposobu użytkowania danego obiektu, w tym zabezpieczenia prac niebezpiecznych;
 • wypis wyposażenia, a także określenie częstotliwości poddawania go przeglądom technicznym;
 • sposób postępowania na wypadek pojawienia się ognia lub wybuchu ze wskazaniem dróg i wyjść ewakuacyjnych;
 • plan budynku wraz z usytuowaniem terenów przyległych posiadający graficzne dane.

Instrukcję powinna otrzymać miejscowa, państwowa straż pożarna w celu zapoznania się z nią. Może się ona okazać pomocna przy organizacji akcji ratunkowych i gaśniczych.

Tylko osoby uprawnione – a takie pracują w naszej firmie działającej na obszarze Łodzi i Warszawy – mają odpowiednie kwalifikacje do tego, by sporządzić taki dokument. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi ministerialnego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przyległych należą do nich m.in. osoby posiadające tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, inspektora ochrony ppoż., technika pożarnictwa. Każda instrukcja powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata lub też w momencie, gdy zmienił się sposób użytkowania obiektu lub procesu technologicznego.

To opracowany przez osoby posiadające specjalne uprawnienia zbiór informacji określających postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, np. przeprowadzania prac niebezpiecznych. Dokument ten powinien według obowiązujących przepisów być umieszczony w budynkach użyteczności publicznej, magazynach i innych miejscach, gdzie codziennie pojawia się duża liczba osób, jak obiekty oraz tereny budowlane, zamieszkania zbiorowego czy tych, których kubatura przekracza 1000 m3 lub w niektórych przypadkach 1500 m3. Jak jest podstawa prawna? Wszystkie wymogi opisane są w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów za wdrożenie instrukcji odpowiedzialni są zarządcy lub właściciele budynków:

 • gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem, zwłaszcza w miejscach, w których przeprowadza się prace niebezpieczne;
 • powierzchnia strefy pożarowej osiąga rozmiar przeszło 1000 m3;
 • których kubatura brutto budynku wynosi ponad 1000 m3 lub przekracza ponad 1500 m3 (w przypadku obiektów inwentarskich).

Innymi słowy obowiązek sporządzenia instrukcji dotyczy m.in. takich obiektów budowlanych i terenów, jak budynki zamieszkania zbiorowego, w tym internaty czy hotele, użyteczności publicznej, centra handlowe, supermarkety, banki, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, a także magazyny i zakłady produkcyjne.

Wszystkie dane, jakie powinna zawierać instrukcja ppoż., opisane są we wskazanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wśród obowiązkowych punktów należy wymienić m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z typu oraz sposobu użytkowania danego obiektu, w tym zabezpieczenia prac niebezpiecznych;
 • wypis wyposażenia, a także określenie częstotliwości poddawania go przeglądom technicznym;
 • sposób postępowania na wypadek pojawienia się ognia lub wybuchu ze wskazaniem dróg i wyjść ewakuacyjnych;
 • plan budynku wraz z usytuowaniem terenów przyległych posiadający graficzne dane.

Instrukcję powinna otrzymać miejscowa, państwowa straż pożarna w celu zapoznania się z nią. Może się ona okazać pomocna przy organizacji akcji ratunkowych i gaśniczych.

Tylko osoby uprawnione – a takie pracują w naszej firmie działającej na obszarze Łodzi i Warszawy – mają odpowiednie kwalifikacje do tego, by sporządzić taki dokument. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi ministerialnego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przyległych należą do nich m.in. osoby posiadające tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, inspektora ochrony ppoż., technika pożarnictwa. Każda instrukcja powinna być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata lub też w momencie, gdy zmienił się sposób użytkowania obiektu lub procesu technologicznego.

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.