787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Ocena zagrożenia wybuchem

Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem (a występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne), lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref możesz zlecić ich wyznaczenie wraz z zasięgami naszej firmie. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.

Poniżej przykłady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem:

Podstawy prawne opracowania

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem obejmującej wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazaniem czynników mogących w nich zainicjować zapłon wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931), stanowiącego wdrożenie Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Czym się różni ocena zagrożenia wybuchem od dokumentu zabezpieczenia przestrzeni wybuchowych?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletne, a zarazem najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego jakie powinien posiadać pracodawca. Powinien być opracowany przed udostępnieniem miejsca pracy osobom pracującym. Obowiązek ten – podobnie jak w przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem, oraz dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu – wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Jak można wywnioskować DZPW (Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem) jest dokumentacją zawierającą w sobie ocenę zagrożenia wybuchem jak też analizę ryzyka. W opracowaniu DZPW powinny znaleźć się wnioski i zalecenia co do poprawy bezpieczeństwa związanego z ryzykiem wybuchu oraz dobrane odpowiednie zabezpieczenia, aby to ryzyko obniżyć do akceptowalnego.

Warto zwrócić uwagę podczas zlecania usługi opracowania dokumentacji przeciwwybuchowej na fakt iż , OZW (ocena zagrożenia wybuchem) oraz DZPW (Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem) a są to dwa różne dokumenty obowiązkowe w przestrzeniach mogących wytworzyć atmosfery wybuchowe.

Koszt oceny zagrożenia wybuchem

od 1500 PLN
FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.