biuro@sky-poz.pl

787-272-533

 • Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

  Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

 • Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

  Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

 • Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

  Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

Poradnik

Zasady wyposażania obiektów w gaśnice

Zasady wyposażania obiektów w gaśnice zostały unormowane zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

Zgodnie z nimi wszystkie obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.

Ponadto rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

grupa A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

grupa B - ciecze i materiały stałe topiące się;

grupa C - gazy palne;                                                           

grupa D - metale;

grupa F - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy zastosować się do wytycznych:

1. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

- na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

2. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

a) przy wejściach do budynków,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

3. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

 

Dla jakich obiektów należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wymagana dla obiektów lub ich części jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000m3,
- kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz. U. nr 109, poz. 719)

 

Co ile należy przeprowadzać "ćwiczenia ewakuacji" (praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji)?

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać -co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. 

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzaniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109, poz. 719)

 

Które budynki wymagają instalacji systemu sygnalizacji pożaru?

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniach, jest wymagane w:

 1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
 • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 1. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 2. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 3. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 4. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 5. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach — o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 6. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 7. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 9. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 10. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 11. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 12. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 13. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 14. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 15. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000—10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 16. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 17. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
 18. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 19. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 20. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109, poz. 719)

 

 

Tabela czasookresów przeglądów urządzeń i instalacji w obiekcie

 

Rodzaj czynności

Termin

Uwagi

 

 1.  

Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice/hydranty/systemy ppoż. itp.)

Co najmniej 1 raz w roku

Zgodnie z zaleceniami producenta

 1.  

Naprawa gaśnic różnego typu

Co najmniej 1 raz na 5 lat

-

 

 1.  

Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej

Co najmniej 1 raz na 5 lat

-

 1.  

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)

Co najmniej 1 raz na rok

-

 

 1.  

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym

Co 3 miesiące

-

 1.  

Pomiar napięć i obciążeń w instalacji elektrycznej

Co najmniej 1 raz na 5 lat

-

 

 1.  

Badanie instalacji odgromowej

Co najmniej 1 raz na 5 lat

Oraz po każdym uszkodzeniu

 1.  

Badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem ciśnień i wydajności

Co najmniej 1 raz w roku

-

 1.  

Próba ciśnienia węży w hydrantach wewnętrznych

Co najmniej 1 raz na 5 lat

-

 

 1.  

Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej

Co najmniej 1 raz w roku

Zgodnie z DTR producenta

 1.  

Kontrola oświetlenia awaryjnego

Co najmniej 1 raz w roku

Zgodnie z DTR producenta

 

 1.  

Kontrola systemu oddymiania

Co najmniej 1 raz w roku

Zgodnie z DTR producenta

 

Konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Co najmniej 1 raz w roku

Protokół badania

 

Szkolenia ppoż.

W momencie wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Jako element szkoleń bhp

Wycinka drzew

Wycinka drzew

Gaśnice

Gaśnice

Poradnik

Poradnik